facebook-icontwitter-iconyoutube-icon

Disclaimer

Disclaimer SportIDNieuwegein, onderdeel van de N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein

 

WEBSITE DISCLAIMER
Ondanks dat SportIDNieuwegein en NV Sportinrichtingen Nieuwegein de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen SportIDNieuwegein en NV Sportinrichtingen Nieuwegein niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland.
De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Voor advies raden wij u aan altijd contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen.
SportIDNieuwegein en NV Sportinrichtingen Nieuwegein aaanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. SportIDNieuwegein en NV Sportinrichtingen Nieuwegein aanvaarden bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.
De websites van SportIDNieuwegein en NV Sportinrichtingen Nieuwegein kunnen hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door SportIDNieuwegein en NV Sportinrichtingen Nieuwegein worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. SportIDNieuwegein en NV Sportinrichtingen Nieuwegein aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.
Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SportIDNieuwegein en NV Sportinrichtingen Nieuwegein.

 

E-MAIL DISCLAIMER
E-mails verzonden vanuit SportIDNieuwegein en NV Sportinrichtingen Nieuwegein (inclusief gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie in de e-mail en verzonden bestanden zijn vertrouwelijk en kunnen voorts aan andere juridische beperkingen onderworpen zijn. Kennisneming van deze e-mail door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan.
Er kunnen geen rechten of aanspraken aan ontleend worden door een ander dan de geadresseerde, behoudens met onze schriftelijke toestemming. Indien zodanige toestemming niet verleend is, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid (van welke aard ook) jegens derden die handelen of niet handelen op basis van deze informatie.
Indien deze e-mail per vergissing bij u terecht gekomen is, verzoeken wij u daarmee zorgvuldig om te gaan, ons daarover direct te informeren, de e-mail van uw computer te verwijderen en eventuele kopieën of uitdraaien daarvan terstond te vernietigen. Iedere openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van deze e-mail is verboden.
Auteursrecht op deze e-mail en andere door ons gecreëerde documenten blijft aan ons voorbehouden en wordt niet aan u overgedragen. Wij behouden ons voorts het recht voor om onszelf te presenteren als auteur van en passende maatregelen te nemen tegen misbruik van de inhoud van deze e-mail en/of daarmee verzonden documenten.
Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.